Hírek, felhívások

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKUDVAR!

Bővebben: LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ HULLADÉKUDVAR!

   

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi ösztönzők- 18-35 év közötti fiatalok számára!!!

Bővebben: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - helyi ösztönzők- 18-35 év közötti fiatalok számára!!!

   

Pályázati felhívás faállomány kitermelésére és értékesítésére!

Bővebben: Pályázati felhívás faállomány kitermelésére és értékesítésére!

   

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat

Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő meghirdette a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójának kiírását a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Zalaszentgrót Város Önkormányzata idén is csatlakozott a rendszerhez, amely lehetővé teszi, hogy zalaszentgróti fiatalok pályázhassanak.

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. Ebben az évben feltöltésre került egy adatlap is, amelyet szintén ki kell nyomtatni és kitöltve a pályázathoz mellékelni kell, továbbá a hallgató lakcímkártyájának fénymásolatát, a pályázó eredeti hallgatói jogviszony igazolását és jövedelemigazolásokat 3 havi nettó átlagkeresetről. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül.

A hallgatóknak lehetőségük van A és B típusú pályázatot is beadni.

§ Az "A" típusú pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya 2021 őszén már nem áll fenn, úgy a 2021/2022. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra.

Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a hallgató már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe.§ A "B" típusú pályázatra azok az önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű (a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett) pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A "B" típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik 2021/2022 tanévben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.


A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje2020. november 05!

A pályázati feltételek és a pályázattal kapcsolatos teendők részletesen megtalálhatók a fenti honlapon, de felvilágosítás kérhető a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatalban személyesen, vagy az 83/562-972-es telefonszámon.


Zalaszentgrót Város Önkormányzata

--
   

FELHÍVÁS bölcsőde- illetve óvoda támogatás

FELHÍVÁS


Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testületének az egyes szociális ellátásokról és szolgáltatásokról szóló 4/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelete alapján a gyermeket nevelő szülőknek az iskolakezdési támogatás mellett lehetősége van igényelni a bölcsőde-, illetve óvodakezdési támogatást is.Bölcsőde-, illetve óvodakezdési támogatásban részesülhetnek azon zalaszentgróti lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező, életvitelszerűen a településen tartózkodó szülők és törvényes képviselők, akik bölcsődés, illetve óvodás korú gyermeket nevelnek. A támogatási kérelmet gyermekenként csak az egyik szülő, illetve törvényes képviselő terjesztheti elő 2020. november 15. napjáig, amennyiben a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ötszörösét (142.500 Ft-ot). A támogatási összeg megállapítása érdekében a kérelemhez csatolni kell a kérelem beadását megelőző egy havi jövedelemigazolást valamint a bölcsődei, illetve óvodai jogviszony fennállásának intézményi igazolását.

Az iskolakezdési támogatást 1-13. évfolyamon tanulmányokat folytató nappali tagozatos tanulók esetében kérhető, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem éri el a 142.500 Ft-ot. A kérelmek beadásának határideje: 2020. november 15. A kérelmek benyújtására meghatározott határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A támogatásokhoz formanyomtatvány a honlapról www.zalaszentgrot.hu letölthető és további tájékoztatás a Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal Szociális Osztályán kérhető.


Baracskai József

Zalaszentgrót Város Polgármestere
--

Bővebben: FELHÍVÁS bölcsőde- illetve óvoda támogatás

   

10. oldal / 75